Najświeższe informacje ze Struo

Przypomnienie o obowiązku kontroli okresowej instalacji gazowej

Napisane dnia 2 marca 2015r.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy – Prawo budowlane (art. 61, 62). Kontrolę, o której mowa, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
Właściciel i zarządca obiektu jest obowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone nieprawidłowości oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch (art. 70 ust. 1 ustawy). Obowiązek ten powinien zostać potwierdzony w protokole z kontroli obiektu. Należy pamiętać, że kopię tego protokołu osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie przesłać do organu nadzoru budowlanego (art. 70 ust. 2 ustawy).
Niewypełnienie obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy).

W związku z powyższymi informacjami zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy, która specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.

Źródło: www.gunb.gov.pl