Przeglądy budowlane

Przegląd obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (tzw. obiekty wielkopowierzchniowe),  powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych przegląd okresowy budynku, obiektu bez względu na wynik kontroli, powinien być zgłoszony „właściwemu organowi” (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego…) oraz odnotowany w Książce Obiektu Budowlanego.

„Właściwy organ” – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie dodatkowej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Przegląd okresowy obiektu przeprowadzony co najmniej raz w roku, polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych spalinowych i wentylacyjnych)

Przegląd okresowy obiektu pięcioletni, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Gdy zaistnieje taka konieczność przegląd okresowy budynku przeprowadzany przez STRUO wykonywany jest przy użyciu technik termowizyjnych. W razie potrzeby oraz na Państwa życzenie zapewnimy również, aby Państwa Książka Obiektu Budowlanego była zawsze aktualna.

W związku z powyższymi informacjami zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.