Najświeższe informacje ze Struo

Stały nadzór inwestorski dla miasta Wojkowice

Napisane dnia 8 czerwca 2011r.

Burmistrz Wojkowic powierzył P.H.U. STRUO obowiązki związane z pełnieniem stałego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez miasto Wojkowice.O Wojkowicach:

Gmina Miejska Wojkowice utworzona jest z jednostek dawnego podziału administracyjnego w powiecie będzińskim: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. W aktualnym układzie administracyjnym Wojkowice sąsiadują z gminami:

 • Bobrowniki (sołectwa: Rogożnik, Bobrowniki) odpowiednio od północy i zachodu,
 • Będzin (dzielnica Grodziec) od wschodu,
 • Siemianowice Śląskie, od południa,
 • Piekary Śląskie (dzielnice: Dąbrówka Wielka, Brzozowice-Kamień) od południa

Wojkowice posiadają powierzchnię 12,77  km2.

Miasto Wojkowice należy do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i najsilniejsze powiązania funkcjonalno-przestrzenne występują z miastami: Będzin, Bytom, Piekary Śląskie, Czeladź, Sosnowiec i Katowice. Od północy i zachodu Wojkowice zamknięte są obszarem terenów otwartych użytkowanych rolniczo, które stanowią około 52% ogółu terenów. W części zachodniej miasta w rejonie, której plan ogólny przewiduje rezerwę pod układ komunikacyjny – skrzyżowanie autostrady północ – południe 01 A z drogą ekspresową tranzytową Wrocław – Kraków, około 120 ha to uprawy polowe. Drugi większy obszar około 95 ha terenów użytkowanych rolniczo położony jest w części południowej miasta, oraz około 32 ha upraw na półn.-wsch. od ul. Głowackiego.

Oprócz wymienionych, na terenie miasta występują mniejsze obszary upraw rolnych. Część terenów wymaga zmiany struktury upraw ze względu na ponadnormatywne skażenie gleby. Tereny łąk i pastwisk tj. ok. 55 ha obejmują obszar wzdłuż terenów wód otwartych rzeki Brynicy i potoku Jaworznik, dla których obowiązują ustalenia strefy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Strefa SOCH obejmuje tereny otwarte, rolne, lasy, łąki, tereny zielone i wody otwarte. Tereny lasów i parków leśnych obejmują obszar o powierzchni około 40 ha z czego największy ok. 33 ha położony jest w części południowej miasta. Zabudowa mieszkaniowa ukształtowana jest pasmowo w kierunku wschód – zachód. Większą część terenów mieszkalnictwa stanowią tereny pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności, wraz z możliwością lokalizacji usług podstawowych przy zachowaniu rygorów ochrony środowiska.

Funkcja przemysłowo-składowa skupiona jest głównie w części południowej miasta, gdzie zlokalizowane są pozostałości po zlikwidowanej KWK ?Jowisz? i Cementowni ?Saturn? o zabytkowym układzie przestrzennym. W części zachodnio-północnej miasta w dawnym wyrobisku kamienia zlokalizowane jest składowisko skały płonnej gdzie na powierzchni 17 ha zdeponowano odpady pogórnicze ze zlikwidowanych już kopalń KWK ?Jowisz? i KWK ?Grodziec?. W chwili obecnej prowadzona jest rekultywacja tych terenów. Otoczone są one pasem zieleni izolacyjnej.Ośrodek o oddziaływaniu ogólno-miejskim zlokalizowany jest przy ulicy Sobieskiego, w rejonie parku miejskiego. Skupione są tu tereny usług sieciowych w tym administracji, oświaty i usług (handel, gastronomia).

Podział administracyjny:

Aktualnie brak jest wyodrębnienia administracyjnego dzielnic, funkcjonują jedynie stare obiegowe nazwy, które związane są z rozwojem osadnictwa na terenie Wojkowic.

I tak można wyróżnić następujące części miasta będące zwartymi osadami:

 • od strony wschodniej – Łęg graniczący z Będzinem
 • od strony północno-wschodniej – Skrzynówek graniczący ze Strzyżowicami (gm. Psary)
 • od północy – Krzyżówka – granicząca z Rogoźnikiem (gm. Bobrowniki)
 • od południa – osiedle Sucharskiego po byłej Cementowni ?Saturn?
 • od zachodu – Kamyce i Żychcice
 • w centrum miasta znajdują się następujące osiedla
 • osiedle przy ul. Morcinka
 • osiedle przy ul. Sobieskiego (kolorowe bloki)
 • osiedle PKWN (w miejscu dawnych betonów)
 • osiedle Plaka (najnowsze ze wszystkich osiedli wybudowane w latach 80-tych)
 • osiedle Kościuszki i Maszyńsko.

Więcej informacji o Gminie Miejskiej Wojkowice znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Wojkowicach .

źródło: www.wojkowice.pl