Najświeższe informacje ze Struo

Rozpoczęcie przeglądu okresowego obiektów budowlanych dla KOLPREM

Napisane dnia 23 sierpnia 2012r.

W ramach wpółpracy z firmą KOLPREM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej firma STRUO rozpoczyna przegląd okresowy obiektów będących własnością oraz będących w zarządzie spółki.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej.

Zapis ten dotyczy szczególnie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, które to powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Bez względu na wynik kontroli, fakt jej przeprowadzenia powinien być zgłoszony „właściwemu organowi” (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego…).

„Właściwy organ” – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie dodatkowej kontroli, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

Przegląd okresowy przeprowadzony co najmniej raz w roku, polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych spalinowych i wentylacyjnych)

Przegląd okresowy pięcioletni, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W związku z powyższymi informacjami zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszej firmy, która specjalizuje się w wykonywaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.