Najświeższe informacje ze Struo

Interpretacja prawna – W sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową

Napisane dnia 3 sierpnia 2015r.

Przedstawiamy interpretację prawną Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24.07.2015 r. w sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale dokonania zgłoszenia z dołączonym m.in. projektem budowlanym.
Jak natomiast wynika z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Tym samym wprowadzając ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443) możliwość realizacji określonych budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę ustawodawca był świadomy tego, że pod pojęciem budynku mieszczą się także instalacje, m.in. gazowa, a tym samym, że również jej realizacja w ramach budowy ww. budynku będzie zwolniona z pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym istnieje możliwość realizacji, w trybie zgłoszenia, wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazową, jeżeli jest ona przewidziana w projekcie budowlanym takiego obiektu, a projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

 

źródło: www.gunb.gov.pl