Najświeższe informacje ze Struo

Doradztwo techniczne w zakresie inwestycji w Wojkowicach

Napisane dnia 14 września 2011r.

„Roboty budowlane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I oraz budowa sieci wodociągowej, to inwestycja rozpoczęta właśnie przez Gminę Wojkowice. W trakcie prowadzenia tej inwestycji P.H.U. STRUO pełnić będzie usługi w zakresie doradztwa technicznego i pomocy technicznej inwestora.Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi: 19 326 627,15 PLN przy maksymalnym dofinansowaniu z Unii Europejskiej  9 525 660,72 PLN. Projekt jest realizowany w ramach umowy POIS.01.01.00-00-200/09.

 • Całkowita wartość projektu:  19 326 672,15 zł
 • Dofinansowanie z UE ze środków Funduszu Spójności: 9 525 660,72 zł
 • Preferencyjna pożyczka WFOŚIGW: 5 000 000 zł

Inwestycja będzie polegać na: budowie kanalizacji sanitarnej o długości około 6,1 km w systemie grawitacyjnym, w tym 5,3 km kolektorów głównych, budowie kanalizacji deszczowej o długości około 4,7 km w systemie grawitacyjnym.

Wskaźniki realizacji projektu

 • Długość kanalizacji sanitarnej – 6,1 km,
 • Długość kanalizacji deszczowej – 4,7 km,
 • Liczba osób korzystających z podłączenia do sieci ? 1294.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji   inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Wojkowice do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten będzie realizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w dorzeczu rzeki Brynicy – na terenie Gminy Wojkowice,
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy – około 2,8 tys. osób zamieszkałych na terenie objętym wnioskiem, poprzez oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami dyrektywy UE nr 91/271/EWG;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy – zahamowanie degradacji zasobów wód podziemnych, właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód powierzchniowych rzek: Brynicy, Czarnej Przemszy i Wisły,
 • zmniejszenie ilości przedostających się na oczyszczalni wód infiltracyjnych,
 • poprawa konkurencyjności gminy – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej,
 • ochrona przyrody na terenie Gminy Wojkowice,
 • stworzenie nowych miejsc pracy – rozwój gospodarczy gminy i regionu, rozwój sektora usług, stymulowanie i generowanie nowych miejsc pracy.

Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze:

 • wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez system kanalizacyjny,
 • wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, których wskaźnikami ilościowymi są:
  – skanalizowanie Gminy Wojkowice w 80,6% (około 7,3 tys. mieszkańców), z czego w ramach projektu nastąpi wzrost o około 22% (około 1,3 tys. mieszkańców),
  – zwiększenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do kanalizacji w Gminie Wojkowice do około 8,1 tys. RLM (do 75,9%), przyrost o około 1,5 tys. RLM (tj. 22%),
  – zwiększenie współczynnika wyposażenia Aglomeracji Wojkowice w zbiorczy system kanalizacyjny, wyrażony w RLM o 9%.

W związku z realizacją projektu nastąpi zmodernizowanie ok. 93% sieci kanalizacyjnej wymagającej odnowienia.

Korzyści z realizacji przedsięwzięcia

W szczególności realizacja projektu pozwoli na likwidację zrzutów ścieków ogólnospławnych do odbiorników:

 • zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do Brynicy i jej dopływów,
 • zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczonym otoczeniem.

Likwidację nieprawidłowego odprowadzania wód deszczowych z dróg i terenów utwardzonych:

 • ograniczenie zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, powodowane niezorganizowanym spływem ścieków deszczowych
 • zmniejszenie kosztów naprawy dróg i terenów utwardzonych,
 • poprawę bezpieczeństwa użytkowania dróg.

Likwidację dopływu wód deszczowych do oczyszczalni ścieków:

 • poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków poprzez ograniczenie dodatkowego obciążenia urządzeń wodami opadowymi,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • stworzenie możliwości zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków ? możliwość doprowadzenia dodatkowej ilości ścieków bytowo-gospodarczych poprzez podłączenie nowych dzielnic i rejonów dotychczas nie skanalizowanych.

Likwidację napływu wód deszczowych do przepompowni ścieków:

 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych przepompowni ścieków,
 • wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń przepompowni ścieków zmniejszenie awaryjności urządzeń przepompowni ścieków ? równomierna i ekonomiczna praca pomp.

Likwidację zalewania przez ścieki ogólnospławne podczas nawalnych opadów  deszczowych wypływających ze studni, wpustów i wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych przyłączonych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, pomieszczeń, piwnic, magazynów, itp.

 • odciążenie Państwowej Straży Pożarnej od konieczności interwencji, polegającej na wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestowania w terenach i obiektach wolnych od możliwości zalania wodami deszczowymi.

http://www.kanalizacja.wojkowice.pl